Privacyverklaring H.A.T.O.

Privacy Statement/ Privacyverklaring van de Stichting H.A.T.O. opgericht in 1983

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de stichting Historisch Archief Tuindorp Oostzaan (HATO) te Amsterdam Noord

De stichting Historisch Archief Tuindorp Oostzaan (de stichting HATO) te Amsterdam Noord verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De stichting HATO is gevestigd aan de Steenbokstraat 6-8 in Amsterdam Noord in de wijk Tuindorp Oostzaan en beheert tevens de museumwoning aan de Meteorenweg 174 ook in Tuindorp Oostzaan.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die er bij stichting HATO worden verwerkt

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

E-mailadres

(Bank)rekeningnummer

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden of diensten. Neem dan contact met ons op via e-mailadres info@historischarchief-toz.nl

 1. Uw privacy

De stichting Historisch Archief Tuindorp Oostzaan (HATO) heeft uw persoonsgegevens nodig om een overeenkomst aan te gaan. De stichting Historisch Archief Tuindorp Oostzaan vindt het echter heel belangrijk dat op een juiste manier met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en vindt de bescherming van de persoonsgegevens van essentieel belang voor haar activiteiten. In dit privacy statement geven wij informatie over de wijze waarop de HATO de persoonsgegevens worden verwerkt.

 1. Privacy Statement

De stichting HATO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De stichting HATO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.

–          verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

–          vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

–          passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

–          geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

–          op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

 1. Waarvoor en hoe verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor stichting HATO persoonsgegevens van haar leden en / of bezoekers verzamelt en verwerkt;

–          het verwerken en beheren van uw donatie en/of donateurschap;

–          het verzenden van de nieuwsbrief en/of overige informerende e-mails;

–          het bijhouden van wie we wel en niet mogen benaderen per e-mail, telefoon of post;

–          het verwerken van uw aanmelding als vrijwilliger;

–          het voldoen aan wettelijke financiële en fiscale verplichtingen;

–          het optimaliseren van de werking van de website;

–          om u op de hoogte te brengen van activiteiten en andere actuele zaken, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via sociale media.

De bestuursleden van de Stichting HATO verwerken de persoonsgegevens en alleen bestuursleden hebben inzage in de persoonsgegevens. Dit doen bestuursleden alleen na schriftelijke toestemming van de betrokkene.

 1. Verstrekking aan derden

De stichting HATO zal nimmer persoonsgegevens verstrekken voor commerciële doeleinden. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De stichting HATO geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 1. Minderjarigen

De stichting HATO verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@historischarchief-toz.nl om de situatie op te lossen.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s op de website staat gepubliceerd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar info@historischarchief-toz.nl

 1. E-mail

Communicatie met onze leden geschiedt vooral via e-mail en post nieuwsbrief. Bij uw aanmelding voor het lidmaatschap dient u daarom een geldig e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor informatie, om nieuwe activiteiten aan te kondigen, etc.

Wettelijk mogen organisaties hun leden niet ‘zichtbaar’ mailen. Groepsmails worden verborgen via de bcc-mailfunctie verstuurd.

 1. Bewaartermijn

De stichting HATO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Donateurs gegevens bewaren wij gedurende de periode van het lidmaatschap plus één jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar (vanwege fiscale verplichtingen).

 1. Links naar en van andere websites

Onze website biedt links naar externe websites en aanbieders. De stichting HATO is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de  enige officiële website www.historischarchief-toz.nl

 1. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie erbinnen berusten bij de stichting HATO of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan stichting HATO. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de stichting HATO

De stichting HATO gebruikt geen technische-, functionele- , sociale media- of analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 1. Vragen of klachten

Hebt u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kunt u deze richten aan: het bestuur van de stichting HATO.  Het bestuur, de maker en beheerder van de website zijn te bereiken via e-mailadres info@historischarchief-toz.nl.  Volgens de wet heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 1. Wijzigingen

De stichting HATO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de stichting HATO een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de hier onder vallende afdelingen uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in de nieuwsbrief.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@historischarchief-toz.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De stichting HATO  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

12 Beveiliging

De stichting HATO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@historischarchief-toz.nl.

 

Amsterdam, mei 2018

Close
error: Content is protected !!